Gå til innholdet
Bilde av pc og stetoskop

Det amerikanske magasinet Newsweek har for tredje år på rad rangert Diakonhjemmet blant Norges beste sykehus. Her trekkes det særlig frem sykehusenes evne til å håndtere pandemien, raskt lære og tilpasse seg nye og eksisterende utfordringer, samt å være i stand til å improvisere. Det er helsepersonell og ledelse som gjør dette mulig, og IT-systemene tilfører informasjon for å understøtte at de gode beslutningene kan tas.

Bakgrunn

Diakonhjemmet har gjennomført flere omfattende prosjekter for å øke bruken av nye digitale verktøy. Innføring av Dips Arena og Imatis har vært viktige prosjekter for å gi innbyggere og pasienter et enklere møte med sykehuset og en bedre hverdag for helsepersonell. I dag er elektronisk kurve, nye digitale innbyggertjenester og forbedret talegjenkjenning eksempler på prosjekter som gir en utvikling i ønsket retning. Dette arbeidet vil bidra til å ytterligere forenkle og forbedre tilgangen til informasjon for både pasienter og helsepersonell.

Formål

Diakonhjemmet jobber kontinuerlig med å gi bedre helsehjelp. Flere pasienter, økende kompleksitet og lengre behandlingsforløp stiller større krav til at informasjon registreres, struktureres og er tilgjengelig på en trygg og sikker måte. Diakonhjemmet var først ute med Dips Arena som neste generasjons elektronisk pasientjournal. Løsningen har bidratt til å strukturere pasientinformasjon som kan leses av både helsepersonell og pasienter. DNV Imatis og elektronisk kurve sammenstiller informasjon fra flere kilder og gir en samlet oversikt for helsepersonell når pasientens tilstand skal vurderes. Dette bidrar til økt pasientsikkerhet ved at viktig og relevant informasjon er lett tilgjengelig. Pasienter møtes av en løsning hvor de selv kan sjekke inn ved ankomst med veibeskrivelser til riktig avdeling. Ved utsjekk utføres betalingen i samme løsning og avslutter oppholdet. Den pågående videreutviklingen med nye digitale innbyggertjenester vil gi pasienter enda bedre innsikt og deltakelse i eget behandlingsforløp.

Valis roller

Når nye løsninger innføres vil dette også endre ansvar og oppgaver mellom profesjoner og brukergrupper. For den enkelte kan endringene oppleves som tungvinte fordi om de samlet vil gi økt effektivitet og bedre pasientsikkerhet. Vali har bistått Diakonhjemmet gjennom endringsreisen for at prosjektene gjennomføres i henhold til plan og at målsetningen om økt effektivitet og bedre pasientsikkerhet kan oppnås. Det er viktig å etablere tydelige planer som skaper forutsigbarhet for alle involverte, og en god involvering og forankring av endringene som skal gjennomføres av organisasjonen. Gode IT-løsninger skal understøtte brukernes behov og arbeidsrutiner. Sammen med kunden benytter vi innsikt og læring gjennom tverrfaglig samarbeid. Dette bidrar til å identifisere de behovene som er viktigst for organisasjonen, og et tett samarbeid med leverandørene legger til rette for at de gode og helhetlige løsningene gir en enklere digital hverdag, og pasientsikkerhet.

Møt våre prosjektledere på Diakonhjemmet

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring