Gå til innholdet

Personer med diabetes må regelmessig få netthinneundersøkelser fordi de har en risiko for å utvikle følgetilstanden diabetisk retinopati. Dette er en tilstand som ubehandlet kan medføre synstap eller i verste fall blindhet. Tidlig oppdagelse av diabetisk retinopati er viktig for å kunne stoppe videre utvikling av tilstanden. Tidlige tegn oppdages enkelt på netthinnebilder, men hvis man venter til man får merkbare symptomer selv, er ofte skadene allerede irreversible.

Automatisering ved hjelp av ny teknologi
I Helse Sør-Øst får for få personer med diabetes disse undersøkelsene. Dette skal Helse Sør-Øst nå gjøre noe med ved å etablere et regionalt program for regelmessige netthinneundersøkelser ved diabetes. Ambisjonen er å få med de aller fleste med diabetes til undersøkelser. Volumøkningen medfører at dem som gir helsetjenesten vil få betraktelige utfordringer hvis man fortsetter å tilby den på samme måte som i dag. 

For å greie å håndtere det økte volumet, skal tjenesten videreutvikles ved å utnytte ressursene man har best mulig, og ved å innføre ny teknologi. På teknologisiden skal mest mulig automatiseres. Blant annet skal det innføres en kunstig intelligens (KI)-basert bildetolkningsløsning, og flere rutineoppgaver skal automatiseres. På denne måten skal økningen i arbeidsbelastningen for personell i sykehusene minimeres selv om antallet som skal få netthinneundersøkelser skal økes betraktelig. 

Vali er med
Valis Kristoffer Fossum har virksomhetsarkitekturansvaret i prosjektet som skal innføre det regionale programmet. Her jobbes det med å få klinikken og teknikken til å passe mest mulig sammen, og at en får utnyttet det store mulighetsrommet som finnes i nasjonale og regionale felleskomponenter for data og funksjonalitet for å lage personellbesparende løsninger. 
Det blir sett på som avgjørende at videreutviklingen ikke medfører innføring av nye unødvendige manuelle rutiner for å få det til å fungere. For eksempel blir det viktig at innføringen av KI-løsninger for bildetolkning ikke gir nye tidkrevende oppgaver for fotografer og bildegraderere. 
Virksomhetsarkitekturarbeidet gjøres i et tverrfaglig team der fagressurser fra sykehusene og Sykehuspartner jobber tett sammen i prosjektet.

 

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring