Gå til innholdet

Alt av varer, utstyr og rom på sykehusene i Helse Sør-Øst skal etter hvert merkes med strekkoder og kunne spores. Det har i senere år kommet flere og flere lovkrav til sporing av blant annet medisinsk teknisk utstyr (MTU), legemidler og implantater fra EU som krever bruk av blant annet GS1 standarden for merking av slikt utstyr. Når utstyret merkes utløser dette en mulighet for å fange denne dataen og gjøre den tilgjengelig for helsepersonell. Ved å tilgjengeliggjøre denne dataen kan vi legge til rette for at helsepersonell skal slippe å bruke tid på å lete etter senger og annet materiell, og i stedet kunne bruke tiden på pasientrettet arbeid.

Økt pasientsikkerhet OG mer effektiv utnyttelse av utstyr og eiendeler
GS1 er et sett globale standarder for merking av blant annet steder, legemidler og medisinsk utstyr. Merkingen gjør det mulig å finne fram til hvor produktet er produsert, transportert og hva det inneholder.  Ved å etablere en infrastruktur som kan «fange» denne dataen kan man automatisk avlese merkebrikker med GS1 koder for å gjenfinne utstyr, spore implantater eller legemidler.  

Dette bidrar til økt pasientsikkerhet eksempelvis ved at man kan sikre at pasienten får riktige legemidler, spore hvilke pasienter som har fått en type pacemaker implantert, identifisere produkter og utstyr som brukes i digital hjemmeoppfølging og understøtte persontilpasset medisin.

I tillegg bidrar automatisk sporing og lokalisering til at helsepersonell enkelt kan finne det utstyret de har behov for og sikrer at utstyret er oppdatert og vedlikeholdt.  

Vali er tett på utviklingen
Vali har vært tett involvert i arbeidet med å utrede, planlegge og ta i bruk GS1 og tilhørende teknologi i sykehusene. Det er gjennomført en plattformanskaffelse med nødvendig støtte for standarder og teknologi som er tilgjengelig for hele regionen. Plattformen tar i bruk RFID som er neste generasjons strekkoder, og vil redusere dagenes manuelle prosesser. Vali-konsulenter i Oslo Universitetssykehus (OUS) har bidratt med å ta i bruk GS1-teknologien ved Radiumhospitalet, og ser forbedringsmuligheter på områder som er tett involvert i piloteringen av sporing av medisinsk utstyr, inkludert plattformen for automatisk datafangst, sporing og lokalisering. Ved OUS testes sporing av MTU og sterilforsyning samt sporing av tøy. Fremtidige områder som vurderes for sporing er blant annet medisinvogner, innhold i rørpostpatroner, blodprøver og biopsier. Automatisk sporing på disse områdene vil kunne bidra til at helsepersonell kan bruk mer tid på pasientene.

For å kunne realisere prosjektene riktig og effektivt er det gjennomført flere konseptutredninger med sterk brukerinvolvering fra sykehusets personell. Målbilder, målarkitektur og løsningsdesign er utarbeidet og forankret, og veiledere for implementering og innføring er distribuert for at sykehusene skal kunne gjenbruke og forbedre løsningene.

Effekten ligger i at systemer, utstyr og løsninger integreres tett sammen ved bruk av en felles standard (GS1), hvor tidligere manuelt arbeid nå kan automatiseres, og at informasjonen er lett tilgjengelig for mer effektive pasientforløp og -behandlinger.
 

Vårt smarte sykehus - Oslo universitetssykehus HF

Hendelsesbasert sporing - GS1 Norway

Møt arkitektene bak

 

 

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring