Gå til innholdet

Siden nyttår har Vali hatt samarbeid med Nýr Landspítali på Island for å etablere en IKT plan for Islands nye landshospital. Dagens 100 sykehusbygg er spredt på 17 lokasjoner, og den eldste bygningsmassen er fra 1950-tallet. Derfor er det behov for samlokalisering og modernisering av bygninger, teknologi og arbeidsprosesser. Det nye sykehuset skal bygges som et campus på Hringbraut og vil være ferdigstilt innen en tiårs periode. Nýr Landspítali har høye ambisjoner for det nye sykehuset og de nye byggene representerer en mulighet til å tilby fremtidsrettede helsetjenester på en helt annen måte enn de kan i dag.  

Mulighetsrommet i teknologisk utvikling er krevende og nesten umulig å spå for den neste 50 års perioden. Med Valis brede erfaring fra IKT leveranser i nye sykehus samt innsikt i fremtidsrettet medisinsk teknologi, har vi nå levert den første versjonen av IKT plan for Nýr Landspítali som skal være et teknologisk veikart.  

Vår ekspertise
Valis ekspertise innen smarte sykehus handler om å se helheten av teknologisk mulighetsrom, bygningsmessige muligheter (og begrensninger) og mellommenneskelig samhandling i ett.
Verdt å trekke frem i dette bildet er blant annet: 

  • virksomhetsarkitektur  
  • nasjonale og internasjonale standarder for grensesnitt, meldingsutveksling og sporing 
  • kliniske arbeidsprosesser 
  • moderne, skalerbare teknologiske løsninger 
  • digital og fysisk sikkerhet 
  • mobilitet


HIMSS
Prosjektet er et samarbeid mellom byggherreorganisasjonen, sykehuset og Vali AS. Sammen har vi de siste månedene kartlagt eksisterende bruk av et utvalg fra deres applikasjonsportefølje på 300-500 applikasjoner. Grunnlaget for våre vurderinger er basert på en HIMSS analyse av sykehusets modenhet innen bruk av klinisk IKT, samhandling og pasientmedvirkning, samt teknisk infrastruktur. Vali har skissert mulighetsrommet innenfor 9 ulike funksjonelle områder, og bruttolisten av potensielle initiativer utgjør nå i overkant av 90 kandidater for videre utredning.  

Noen av initiativene er kritiske å levere på for å ta i bruk nye bygg, mens andre initiativer kommer senere i rekken når man skal hente ut potensialet som teknologien tilbyr, etablere nye samhandlingsarenaer på tvers av fagområder og støtte økende pasientmedvirkning.  

Ny tillit
Gjennom sommeren fortsetter Valis engasjement på Island. Vi skal støtte etableringen av en prioritert prosjektportefølje der de viktigste initiativene har forventet oppstart til høsten. Vali trekker på viktige erfaringer fra norske prosjekter, samt støtter med beste praksis for portefølje- og prosjektstyring.  

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring