Gå til innholdet

Integrasjon mellom Medisinsk Teknisk Utstyr (MTU) og kliniske fagsystemer er kritiske for å etablere de sammenhengende tjenestene helsepersonell trenger for best mulig pasientbehandling.  

Helseforetakene i Helse Sør-Øst opplever at det tar for lang tid å ta i bruk nye MTU-systemløsninger fordi det er vanskelig, kostbart og tidkrevende å integrere MTU med de kliniske fagsystemene. Med flere store byggeprosjekter som årlig vil anskaffe MTU til en anslått verdi av 1,6 milliarder, vil integrasjon være en flaskehals for å få ønsket effekt av MTU-anskaffelsene.  

Samtidig med byggeprosjektene skal også flere pasienter følges opp i eget hjem. I dag mangler en god infrastruktur som integrerer hjemme-utstyr med eksisterende fagsystemer.

For å løse utfordringene startet Helse Sør-Øst i 2021 et prosjekt som skal etablere regionale standarder for integrasjon av MTU. Formålet med prosjektet er å anskaffe standard «inngangsporter» (gatewayer) for å integrere MTU ved helseforetakene. Inngangsportene vil ta imot data fra MTU på proprietære formater, for så å standardisere disse før de nyttiggjøres av fagsystemene. Prosjektet vil også tilrettelegge for en standardisert kobling mellom digital hjemmeoppfølging (DHO) og sykehusene, som overfører data fra overvåkningsutstyr hjemme hos pasienten inn til fagsystemene i helseforetakene.   

Forventet nytte    

Regionale standarder for integrasjon av MTU vil bidra til å realisere Helse Sør Øst sin målarkitektur der enkel og sikker informasjonsflyt understøtter sykehusenes arbeidsprosesser. «Inngangsportene» (gatewayene) vil sørge for at informasjon fra eksisterende og nye fagsystemer, sensorer og annet utstyr vil være tilgjengelig der klinikere og pasienter trenger dem.   

Anskaffelsen av «inngangsporter» for integrasjon av MTU på sykehus vil redusere tiden og kostnaden som i dag kreves for å kunne integrere nytt MTU med systemer som allerede er i drift.    

Anskaffelsen av «inngangsporter» for integrasjon av utstyr i hjemmet, kalt Personal Health Devices (PHD), vil legge grunnlaget for standardiserte integrasjoner og vil bidra til raskere innføring av digital hjemmeoppfølging.  Pasienter vil i større grad vil kunne være i egne hjem, samtidig som de er trygge på at de blir overvåket like godt som om de var på sykehuset.  Helsepersonell vil enkelt få tilgang til overvåkningsdata, oversikt over pasientens helsestatus og bli varslet om en eventuell forverring.  

Valis spisskompetanse bidrar  

Vali har bidratt med sin spisskompetanse innen e-helse, prosjektledelse og arkitektur for å kartlegge behovene for digital hjemmeoppfølging og dokumentere prosesser for integrasjon av medisinsk teknisk utstyr. Vali har koordinert behovene med byggeprosjektene og bistått i planlegging og gjennomføring av anskaffelsen av «inngangsport» for MTU. Nå som teknologi er valgt begynner reisen for å oppnå ønskede gevinster. Vali vil videre bidra med implementering av løsningen for integrasjon av MTU. Vali vil også bistå i anskaffelsen av “inngangsport” for DHO, som vil overføre data fra overvåkningsutstyr hjemme hos pasienten inn til fagsystemene i helseforetakene. 

Levin Løssfelt er teknisk delprosjektleder i Gateway prosjektet

Vali AS


Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring