Gå til innholdet

  Vali har spilt en sentral rolle i utarbeidelse av IKT-planer for flere store sykehusprosjekter. Vi har for tiden pågående prosjekter med utarbeidelse og detaljering av IKT-planer for både Nýr Landspítali (nytt universitetssykehus) i Reykjavik på Island, og ved Nye Aker og Nye Rikshospitalet ved Oslo universitetssykehus i Helse Sør-Øst. Arbeidet bygger på erfaringer vi har gjort oss gjennom vår rolle i utarbeidelse av IKT-planer for Nytt Sykehus i Drammen og Oslo Storbylegevakt, samt deltakelse i gjennomføringen av byggeprosjektene ved Nytt Østfoldsykehus Kalnes og Nye Radiumhospitalet. 

  Hva er en IKT-plan?
  En informasjons- og kommunikasjonsteknologiplan (IKT-plan) er et dokument som strukturert identifiserer og samler tiltak og prosjekter som må gjennomføres innenfor teknologiområdet for å oppnå de målsettinger og strategier som ligger til grunn fra byggeprosjektets forprosjekter. Den skal samtidig understøtte helseforetakenes og helseregionens strategier og satsninger, og sette en tydelig retning for hvilke aktiviteter som må gjennomføres for å oppnå disse målsettingene. 

  For våre kunder i helsevesenet er en IKT-plan avgjørende for å identifisere og styre ulike IKT-tiltak nødvendig for forbedring av pasientbehandlingen, effektivisere driften og sikre en høy standard for pasientsikkerhet og databeskyttelse ifm. bygging av nye sykehus.

  Hva er IKT-planens formål?
  Å utarbeide en IKT-plan har flere formål. For det første gir det en tydelig retning og rammeverk for prioriteringer, teknologiske investeringer og implementeringer, slik at disse kan understøtte de overordnede strategiske målene. Dette sikrer at teknologien bidrar til å understøtte realisering av planlagte konsepter, understøtter kliniske prosesser, forbedrer pasientomsorgen og optimaliserer arbeidsflyter. For det andre hjelper en IKT-plan med å identifisere og prioritere kritiske områder for forbedring og innovasjon, noe som kan inkludere alt fra elektroniske pasientjournaler (EPJ) til bruk av avanserte analyseverktøy og kunstig intelligens for å forbedre beslutningstakingen i klinisk praksis. For det tredje, er IKT-planen et verktøy som bidrar til å identifisere og realisere de tiltak og prosjekter nødvendig for å understøtte effektmålene og gevinstene som ligger til grunn for gjennomføring av byggeprosjektene.

  Viktigheten av en godt utarbeidet IKT-plan kan ikke overdrives.
  En solid plan sikrer ikke bare at teknologiinvesteringene gir maksimal avkastning, men også at de er i tråd med juridiske og regulatoriske krav, spesielt innenfor databeskyttelse og pasientsikkerhet. Ved å inkludere en grundig analyse av eksisterende systemer og behov, sammen med en klar visjon for fremtidens sykehusdrift, kan helseforetakene etablere teknologiske løsninger som er robuste, fleksible og fremtidsrettede. Dette legger grunnlaget for en smartere, mer integrert helsetjeneste hvor pasientomsorg ikke bare leveres, men kontinuerlig forbedres.

  Gjennom vår rolle i arbeidet med IKT-planene, bidrar Vali til å etablere fremtidsrettede teknologiske løsninger i helsevesenet. Vali = Smarte sykehus.

   

  Vali AS


  Vali er et konsulentselskap der faglig dyktighet, engasjement og intern kultur skaper tilhørighet og fellesskap.

  Grensen 13
  0159 Oslo

  Telefon: 22 42 51 00
  E-post: post@vali.no

  Personvernerklæring