Gå til innholdet

eHelse

eHelse defineres som bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) for å forbedre effektivitet, kvalitet og sikkerhet i helse- og omsorgssektoren.  https://ehelse.no/ 

I praksis betyr dette at eHelse skal støtte helhetlige pasientforløp, øke samhandling, være verktøy for fagstøtte og kunnskapskilder, og bidra til økt pasientsikkerhet, pasientmedvirkning, autonomi og pasientinformasjon.
IKT skal altså benyttes som hjelpemiddel for både å effektivisere og øke kvalitet i helse-Norge.

Eksempler på tiltak og aktiviteter som omfattes av eHelse:

 • elektronisk pasientjournal som grunnlag for pasienthistorikk og informasjons utveksling
 • en innbygger – en journal
 • eResept og kjernejournal
 • elektronisk samhandling via informasjonsutveksling, informasjonsdeling og kommunikasjon
 • telemedisinske løsninger som behandling og overvåkning av pasienter, sensor teknologi, konsultasjoner og opplæring av pasienter, pårørende og helsepersonell
 • pasienters og publikums bruk av IKT til helseformål som for  eksempel informasjon om sykdom, behandling, kommunikasjon med helse personell og helsefremmende og forebyggende tiltak
 • helsepersonells bruk av IKT til å skaff e seg ny kunnskap om  sykdom, behandling, pleie og omsorg, beste praksis og retningslinjer
 • administrasjon, ledelse og helsemyndigheter for planlegging, allokering av ressurser og til å nå politiske mål

Vali tilbyr en unik sammensetning av kompetanse på helse kombinert med IKT:

 • prosjektledelse i store og små IT-prosjekter
 • rådgivning i kliniske arbeidsprosesser
 • virksomhets- og løsningsarkitektur
 • integrasjon mellom systemer for verdikjedestøtte

Vali viser vei!

Vali AS


Vali er et konsulentselskap hvor faglig dyktighet, involvering og intern kultur legges til rette for gode mellommenneskelige relasjoner som skaper tilhørighet og fellesskap.

Grensen 13
0159 Oslo

Telefon: 22 42 51 00
E-post: post@vali.no

Personvernerklæring